Trai gái Đồng đều cao búi tóc
Quần vải xanh, áo mặc bằng gai
Cửa phên khách đến vái dài
Chẳng sao phân biệt gái trai tức thì

tửu tận tình do tại