Ngàn vàng đắp luỹ vọng Tam San
Hạc chẳng thấy đâu, tiên cảnh tan
Nếu bảo thần tiên cầu được cả
Mậu Lăng sao lại ở nhân gian?

tửu tận tình do tại