Từ mây trắng suối ngàn bay xuống
Trông thực là một tấm rèm treo
Nước nhiều như trận mưa rào
Bụi đường không thể bay vào rừng sâu

tửu tận tình do tại