Đi cả ngày, hết dài lại ngắn
Hết núi này đã sẵn núi sau
Dân không cười mỉm cùng nhau
Trên trời sao lại có sao lạ lùng?

tửu tận tình do tại