Bán mua cũng một lần tình
Xin cho cũng thể non mình suối ta
Thì thôi dâng hiến thật thà
Ai người cho nhận khi hoà cuộc say?

Lên cùng lên với trời mây
Xuống cùng xuống với vực này thẳm sâu
Đã tình về chốn trong nhau
Tính toan chi cõi ba đào thiệt hơn

Trần mình giữa chốn nước non
Khe xanh suối thắm soi hòn núi thiêng
Có còn toan tính niềm riêng
Bán mua cho nhận cõi miền thánh linh

Vào tiên từ bởi cửa tình
Ra nơi ngạ quỷ còn rình rập nhau
Thì thôi tận hiến đi nào.


26.6.2016

Nguồn: La Mai Thi Gia, Thơ trắng, NXB Hội Nhà văn, 2017