Trời ơi!
Đêm giải thiêng tình
Dường như con bướm đuối mình
Trong hoa

Mây đen ấp bóng trăng ngà
Cho hoa ứa mật
Mà hoà giọt sương

Bờ lau lách dậy nồng hương
Giải thiêng đi!
Chốn thiên đường thẳm sâu

Cho đêm, đêm hết nhiệm màu
Cho con bướm
Chẳng còn khao khát gì
Cho hoa rót cạn xuân thì
Cho giun dế
Chán thầm thì chuyện yêu

Tại đêm bày chuyện dập dìu
Nên ta
Ta cũng
Đánh liều
... giải thiêng!


03.07.2017

Nguồn: La Mai Thi Gia, Gia ơi, đời xanh đấy!, NXB Hội Nhà Văn, 2018