Đâu cũng nói được mùa nhiều tuyết
Nghe được mùa khó thuyết phục ta
Trường An còn kẻ không nhà
Được mùa tuyết lạnh đúng là không nên

tửu tận tình do tại