Dòng nước vô tình không trở lại
Ven sông hoa đẹp nở cho ai?
Hay đâu sự việc cứ đi mãi
Bất chợt tuổi già đã vãng lai
Cùng quẩn Khâu Kha, đừng thán oán
Đạt thành Chu Triệu, cũng trần ai
Nghĩ suy thế đấy ai cùng ý?
Mông Ấp tiên sinh có đủ tài.

tửu tận tình do tại