Dù đất bằng hay trên núi thẳm
Khắp mọi nơi đều lắm loài ong
Phấn hoa luyện mật đã xong
Ai cam cực khổ? Ngồi không ai dùng?

tửu tận tình do tại