Vượt biển khơi còn chưa đi được
Đang dựa thuyền bến nước hỏi thăm
Lúc này giặc đã dẹp xong
Quan quyền trấn thủ đang mong xoá nghèo
Người tưởng chỉ gặp nhau trong mộng
Trước mắt đây trọng vọng quý nhân
Tình hình nay sáng sủa dần
Ông không còn phải khóc thầm ướt khăn

tửu tận tình do tại