Trên lầu rồng tướng quân họ Lý
Đã nhiều năm trân quý cao văn
Gác vàng không gặp chủ nhân
Núi xanh rốt cuộc chưa lần mang thiêu
Chèo thuyền đêm dõi theo trăng biển
Thăm chùa thu bạn luyến mây sông
Nếu như kinh khiếp bụi hồng
Thì ham danh hão làm ông dơ rồi.