Hạc loan tin tức quay đâu bặt,
Xa giá phượng rồng vỗ sớm mai.
Tiên cảnh là ai hay xứ sở,
Nhân gian công cốc đắp lầu đài.
Mây đan mái thắm thêm về khó,
Nhện mắc song thưa vẫn khép hoài.
Tỉ mỉ liệu suy thành chuyện hỡi,
Sương ngưng gió lặng dấy trần ai.

tửu tận tình do tại