Vào hoàng thành, lên lầu, thuyền xuất
Thăm hành cung phơ phất liễu dương
Diệt Trần nỡ bỏ nghiệp vương
Đổi vài mẫu đất Lôi Đường hay sao?

tửu tận tình do tại