Đi năm năm lại về xóm cũ
Cây cành giao, nghé có đích tôn
Mừng thay núi Biện xanh um
Mây ban mai tản, nhà nom rõ ràng

tửu tận tình do tại