Quanh lâu đài dòng sông uốn khúc
Không chiến thuyền canh gác ở gần
Thuỷ thần cũng chán hôn quân
Thuyền rồng Câu Tiễn mới nhân tiến vào

tửu tận tình do tại