Sau cơn mưa bờ sông sụt lở
Đồ nghề chìm trong lớp sóng vùi
Cù lao trăng lặn tối thui
Nhờ đèn vợ mắc tới lui dễ dàng

tửu tận tình do tại