Núi Lăng Dương năm xưa tạm trú
Thăm Tạ sơn và Lý Bạch lâu
Cảnh chiều tà chốn khê đầu
Bóng cờ phản chiếu đã lâu chưa nhoà

tửu tận tình do tại