Cái nghèo cứ mãi theo không bỏ
Trước cửa lều đầy cỏ mọc hoang
Đồng tiền mới thực phũ phàng
Một khi ra khỏi chẳng toan quay về

tửu tận tình do tại