Chiều vắt ngang sông úa bạch tần,
Gặp đồng hương hỏi chuyện lần khân.
Phải chăng ông Lý từ khúc mới,
Đây chính Hà Kham chỗ cũ thân.
Trăng thu trắng lỡ say điệu sáo,
Chiếu rượu hồng mê tấu nhạc thần.
Có khách thương tâm đang sầu não,
Y, Lương, Thuỷ điệu chớ nhiều lần.

tửu tận tình do tại