Cỏ thơm đều, nơi nơi phấp phới
Hoa đào rơi thành suối trôi ra
Trăm lời chim vẹt biết ca
Nó đang hót hướng xuân mà ngợi khen

tửu tận tình do tại