Thân thiếp nhẹ vì mẹ cha trọng lợi,
Vạn dặm đi ôm mỗi một tì bà.
Bài đàn xong người vỗ tay trăng sáng,
Nào biết đâu là khúc đoạn trường ca.

tửu tận tình do tại