Núi lam chiều
Ráng hồng điều
Mộng Bút đầu cầu mũi cắm neo
Gió hồ làm tỉnh rượu

Triều dâng nước
Nước lên cao
Đậu bến tây lăng chi vội vã
Luộc rau ăn đã nào

tửu tận tình do tại