Mái tóc điểm sương,
Sợ chí mạnh thành suông,
Tấm thân nhường gửi.
Ngựa chiến gầy còm,
Đứng xó tối,
Hào khí năm xưa tàn lụi.
Quê nhà non nước trong mơ,
Cách bao trùng mây khói,
Thân vạn dặm.
Bạn bè xa vắng,
Cuộc chơi hùng kinh đô ai nhớ tới.

Những nghe thành gấm phồn hoa,
Buồn đóng cửa ngủ tràn,
Chức quan nhàn rỗi.
Mượn chén khuây sầu,
Giữa lúc này,
Tâm sự cùng ai tỏ nỗi.
Ví có buồm Sở, chèo Ngô,
Xin chở về đông với.
Buồn ngóng uổng,
Gỏi vược canh thuần,
Gió thu lại nổi.


Nguồn: Nguyễn Xuân Tảo, Tống từ, NXB Văn học, 1999
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.