Từ quan về xóm cũ
Thử tính chuyện điền canh
Dựng lều rơm mái nhỏ
Ven bờ cửa sông xanh

Áo không vương gió bụi
Rượu lối xóm thâm tình
Nhơ xưa đi nhậm chức
Bẻ trụi liễu trường đình

tửu tận tình do tại