Châu Lương oanh hót tháng tư
Yểm khê còn nhớ bao giờ thuyền bơi
Đừng như con trẻ thói đời
Sang năm muôn dặm đóng ngoài An Tây


Nguồn: Thơ và đời, Hoàng Tạo, NXB Đại học quốc gia, 2005
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)