Cung cứng tên cài,
Mang chim săn ra thành cổ,
Chém hổ bãi doi.
Chiều về lều quân, sáo thổi,
Tuyết trĩu mái ngoài.
Đang say đậm đà nét bút,
Trên trang giấy,
Phượng múa rồng bay.
Người khen ta,
Thơ hay, tướng giỏi,
Tài danh cao vút một thời.

Việc gì trở về nam,
Xem đèn lồng đêm tết,
Chợ thuốc dong chơi.
Mùa hoa, người đông ngàn vạn,
Lệch mũ, buông roi.
Nghe câu ca âm thầm chuyện cũ,
Đã đôi lần,
Trước chén lệ rơi.
Hãy nhớ lấy,
Phong hầu chí quyết,
Công danh đâu phải tự trời.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.