Chưa có đánh giá nào
Ngôn ngữ: Chữ Hán
Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt
Thời kỳ: Nam Tống, Kim
4 bài trả lời: 4 bản dịch

Đăng bởi Hà Như vào 16/02/2013 15:42

感事

雞犬相聞三萬里,
遷都豈不有關中。
廣陵南幸雄圖盡,
淚眼山河夕照紅。

 

Cảm sự

Kê khuyển tương văn tam vạn lý,
Thiên đô khởi bất hữu Quan Trung.
Quảng Lăng nam hạnh hùng đồ tận,
Lệ nhãn sơn hà tịch chiếu hồng.

 

Dịch nghĩa

Ba vạn dặm, tiếng chó gà đều nghe thấy
Rời đô sao lại không chọn Quan Trung
Nhà vua nam hạnh Quảng Lăng nghiệp lớn tan
Chiều xuống nhìn sông núi, nước mắt pha hồng


 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (4 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Hà Như

Ba vạn dặm nghe tiếng chó gà
Quan Trung sao chẳng chọn dời ra
Quảng Lăng Nam hạnh chờ tan nghiệp
Sông núi chiều buông lệ đỏ sa.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lê Xuân Khải

Chó gà ba vạn dặm nghe chung
Đô mới Quan Trung sao lại không
Nam hạnh Quảng Lăng tan nghiệp lớn
Chiều buông sông núi lệ pha hồng

tửu tận tình do tại
Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Trương Việt Linh

Gà chó đều nghe vạn dặm chung
Dời đô sao chẳng chọn Quang Trung
Quảng Lăng nam hạnh tan cơ nghiệp
Máu lệ chiều hôm đỏ núi sông

Chưa có đánh giá nào
Trả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Vạn dặm chó gà đều thấy cùng,
Dời đô sao chẳng chọn Quan Trung.
Quảng Lăng vua hạnh tan cơ nghiệp,
Nhìn núi sông chiều, đẫm lệ hồng.

Chưa có đánh giá nào
Trả lời