Người hỏi thiếp rằng ai đó tá?
Nhà lái buôn thiếp đã nâng khăn.
Tròi dương dù bảo đã cằn,
Cây liền cành, ấy vẫn phần lứa đôi.
Động Đình mải ngược xuôi năm trước,
Ngô thị còn bán chác buổi nay.
Phòng không thiếp giữ đêm ngày,
Chị em ít có, ai rầy ngủ chung.
Mặt thiếp dẫu như bông hoa tốt,
Lòng thiếp thường như giọt nước trong.
Có chàng tuổi trẻ xóm đông,
Khoe mình như ngọc nghi dung tốt vời.
Đưa vàng bạc, đưa nhời ngon ngọt,
Thêm gợi trêu thính thót tiếng đàn.
Nhắn chàng rằng: thiếp xin van,
Làm điều trái lễ, là đàn chim muông!
Ngoài sân nọ tuyết buông phơi phới,
Trên sông kia đá rãi dăng dăng.
Đá bền dễ nứt được chăng?
Tuyết trong chưa dễ pha nhăng bùn lầy.
Liều mệnh thiếp, này dây tơ đỏ,
Khuyên ai thôi, chớ có nghĩ càn.


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]
tửu tận tình do tại