Chuyện tầm thường khói sóng
Làng vắng, một ông câu
Đêm khuya, say khướt dậy
Lau cói biết tìm đâu!

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)