Máu tưới trung nguyên tươi cỏ cứng
Lạnh đông đất rộng nở hoa xuân
"Anh hùng" rách việc, "quân sư" ốm
Nháo nhác quạ chiều, lệ đẫm lăng

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)