Răng trắng, gái Ngô ca "Liễu chi"
Cuối xuân tàn tiệc vắng người về
Mộng xưa chợt đến xua men rượu
Riêng bóng lưng đèn nhớ tử quy

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)