Nước nhà ảm đạm khoá mây đen
Xa lắc ngày xuân dằng dặc đêm
Năm hết, sầu thương sao chịu nổi
Hãy ăn cá nóc, nhắp hơi men

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)