Đêm ngày sông lớn chảy về đông
"Tụ nghĩa quần hùng" đã mất tong
Nhưng lụa Lục triều thành mộng cũ
Treo trên thành Đá mảnh trăng vàng


Nguồn: Thơ Lỗ Tấn, NXB Lao Động, 2002
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)