Đất rộng tràn gai góc
Trời dài mây tối sầm
Vài nhà xuân dai dẳng
Muôn tiếng bặt im lìm
Trần thế bạo Tần nắm
Giữa dòng bỏ Việt âm
Buổi phong ba man mác
Hoa cỏ thảy u trầm


Nguồn: Thơ Lỗ Tấn, NXB Lao Động, 2002
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)