Đốt thân đậu luộc đậu
Thân đậu khóc dưới nồi
"Ta cháy tàn, ngươi chín
Thành tiệc giáo giới xơi!"

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)