Tiêu tàn, quế gãy, giai nhân lão
Riêng gửi cành lan trong trắng này
Há quý hoa thơm trao viễn khách
Quê hương gai góc lại đang say

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)