Long lanh gái Việt điểm trang xong
Sen, hạnh quê nhà gió mát trong
Bài mới ca xong "chàng" chẳng thấy
Mây như lửa bốc nắng trên sông

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)