Còn nguyên cảnh đẹp của sông xuân
Du khách viễn phương cuộc tiễn chân
Đừng ngóng trời xa xem múa hát
Tây du diễn hết lại Phong thần

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)