Bỗng có tiên sa tự cõi không
Xe mây hai cỗ chở tiên đồng
Thương thay Bồng Tử đâu thiên tử
Chạy tới chạy lui hớp gió đông

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)