Chớm lạnh giêng hai lất phất mưa
Riêng gì đậu đỏ mới tương tư!
Duyên may phận hẩm thêm rầu rĩ
Cài trúc ken rào giữ sởn sơ
An ủi lòng ta hoa sực nức
Trêu người tiệc rượu chén say sưa
Cứ chi đợi gió xuân lan tới
Vườn vắng đồ mi rộn nhánh tơ

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)