Thương thay sợi liễu gió đưa vèo
Bao thuở nhà vàng đón A Kiều?
Mưa nhẹ chen gai thường tưới tắm
Gió nan biết ý chỉ hiu hiu
Hãy nhân nắng đẹp qua cầu ván
Chớ để làn tiêu giục nắng chiều
Biên tái lo thu về cánh nhạn
Thuyền lan chở rượu nhẹ đưa chèo

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)