Tiệc rượu nhà sang, đuốc rạng ngời
Điểm trang thiếu nữ đứng hầu ai
Nhớ thương cha mẹ vùi đất lửa
Tất lụa vờ xem giấu lệ rơi

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)