Lửa chiến tắt rồi, còn rớt xuân
Tiếng bom tiếng hát thảy vang rền
Không thơ tiễn tặng bà về nước
Chỉ tự đáy lòng chúc bình yên

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)