Cả nhà đi lễ thần linh
Đầu trộm đuôi cướp bỗng thành trang nghiêm
Mười phút mặc niệm lặng im
Mỗi bên nghĩ mẹo đánh quyền bên kia


Nguồn: Thơ Lỗ Tấn, NXB Lao Động, 2002
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)