Nửa năm nay tôi đã thấy nhiều máu và nhiều nước mắt
Vậy mà tôi chỉ có tạp cảm mà thôi

Nước mắt đã lau, máu đã trôi
Bọn đồ tể nhởn nhơ cứ nhở nhơ hoài
Đứa cầm dao mềm, đứa dao thép
Vậy mà tôi chỉ có "Tạp cảm" mà thôi

Khi "tạp cảm" cũng "ném vào nơi đáng đi" rồi
Thì tôi chỉ có "Mà thôi" mà thôi!


Nguồn: Thơ Lỗ Tấn, NXB Lao Động, 2002
Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)