Danh nhân tuyển tiểu thuyết
Rằng hạn chế đường vào
Dầu có kính viễn vọng
Mắt cận thị biết sao!

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)