Thương thay sao Chức Nữ
Thành vợ Mã Lang rồi
Ô Thước ngờ không tới
Dằng dặc Đường sữa dài

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)