Đặt luật không tự hại
Ung dung ngoài bốn mươi
Thì đem đầu đặt cược
Chống phép biện chứng hoài

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)