Ôi chiến trường trang nghiêm mà vĩ đại
Cớ sao con bỏ bạn lại, con về?
Sống về nhục nhã ê chề!
Roi này mẹ đánh con kỳ chết thôi!

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)