Nâng chén bàn việc đời
Ông chê kẻ say hoài
Cả trời say tuý lúy
Ngà ngà, ông lìa đời
Chia tay này, mãi mãi
Từ nay, bặt im lời
Bạn xưa tản mác cả
Tôi là hạt đậu thôi

Khi bạn so găng với cuộc đời, cuộc đời luôn luôn thắng (Andrew Matthews)